Cruthachail Còmhla 10.06.23

Cruthachail Còmhla 10.06.23

Fàilte mhòr air ais air Dougie is Iseabail! Thigibh còmhla rinn airson latha làn spòrs, seinn is ceòl le Dougie Beck agus Iseabail Strachan air Disathairne 10mh den Ògmhios aig Sabhal Mòr Ostaig. Is ann do chloinn ann an clas 3 – clas 7 a bhitheas is cosgaidh e...
Cruthachail Còmhla 18.03.23

Cruthachail Còmhla 18.03.23

Thigibh còmhla rinn airson latha làn spòrs, seinn is ceòl le Dougie Beck, Deirdre Graham agus Blythe Primrose. Thèid an ath-chruinneachadh aig Fèis na Linne a chumail ann an Sabhal Mòr Ostaig air Disathairne 18mh den Mhàrt le taghadh de dhràma, fìdheall, seinn agus...
Fèis Day March 2022

Fèis Day March 2022

The day will run from 9.30am-3.00pm. Please choose 4 subjects for your child.  There will be 5 sessions throughout the day with the first chosen subject repeated in the afternoon.  There will be a morning break and a snack and a break for lunch.  There will also be an...