22 May, 2023

Cruthachail Còmhla 10.06.23

Fàilte mhòr air ais air Dougie is Iseabail! Thigibh còmhla rinn airson latha làn spòrs, seinn is ceòl le Dougie Beck agus Iseabail Strachan air Disathairne 10mh den Ògmhios aig Sabhal Mòr Ostaig. Is ann do chloinn ann an clas 3 – clas 7 a bhitheas is cosgaidh e £10.00 gach pàiste. Gheibhear tuilleadh fios agus clàradh an seo.

We are delighted that Dougie Beck and Iseabail Strachan will be back to join us for a day of music, singing and drama on Saturday 10th June at Sabhal Mòr Ostaig. We extend a warm welcome to children in P3 – P7 at a cost of £10.00 per child. For further information and to register click here.