Com-pàirteachas

Our partners

Tha sinn mothachail gu bheil e doirbh do dhaoine pàirt a ghabhail ann an clasaichean is tachartasan cunbhalach air sgath iomallachd agus astaran-siubhail anns an sgìre. Tha e na amas dhuinn taic a thoirt do thachartasan eile a tha a’ dol anns a’ choimhearsnachd agus a bhith a’ cur ris na tha a’ dol mar tha, le Fèis an Earraich and Fèis Thròdairnis a tha ag obair anns an eilean cuideachd.

Tha sinn den bheachd gum bi na tachartasan againn a’ toirt buaidh air slàinte oigridh, a’ toirt misneachd dhaibh, agus a’ toirt orra a bhith a’ cur luach air an dualchas aca.

We recognise that distance and rural isolation can be a barrier for young people in accessing regular classes, music tuition and other opportunities. It is our aim to support the provision of opportunity within our local community and to complement the established events run by Fèis an Earraich and Fèis Thròdairnis on our island.

We believe that these activities can positively impact young people’s health and wellbeing and improve their confidence, and encourage them to value their linguistic, cultural and island identity. 

Tha e na amas dhuinn taic a thoirt do thachartasan eile a tha a’ dol anns a’ choimhearsnachd agus a bhith a’ cur ris na tha a’ dol mar tha, le Fèis an Earraich and Fèis Thròdairnis a tha ag obair anns an eilean cuideachd.

Tha e cudromach dhuinn gun urrainn do gach pàiste pàirt a ghabhail anns na tachartasan againn a dh’aoindeoin dìth airgid neo bacadh sam bith eile. Tha sinn fada an comain na buidhnean a leanas airson an cuid thaic:

It is our aim to support the provision of opportunity within our local community and to complement the established events run by Fèis an Earraich and Fèis Thròdairnis on our island.

We work to ensure that the opportunities and activities we offer are affordable and accessible to all. We are indebted to the following organisations for their support: