Seo Fèis na Linne

Fàilte dhan làrach-lin againn

’S e buidheann coimhearsnachd a th’ ann am Fèis na Linne, stèidhichte ann an Slèite san Eilean Sgitheanach, a bhios a’ toirt chothroman do dh’òigridh a dhol an sàs ann an ceòl, cànain agus cultar na Gàidhlig.

We are a community-led organisation based in Sleat on the Isle of Skye, creating opportunities for young people to participate in and celebrate the Gaelic language, music, and arts.

Bidh sinn a’ cur prògram de thachartasan Gàidhlig air dòigh airson clann aois 8-18 gach bliadhna. Bidh sreath de bhùthan-obrach againn a h-uile mìos a tha a’ toirt chothroman do dh’oigridh ceòl tradiseanta, òrain Ghàidhlig, dràma agus ealain ionnsachadh, uile anns a’ Ghàidhlig.

Bidh sinn cuideachd ag obair air pròiseactan sònraichte sa choimhearsnachd a tha a’ cur ris an dàimh aig na h-òigridh leis an dualchas aca.

We run an annual programme of events delivered entirely in Gaelic for young people aged 8 – 18 years. This includes a series of monthly Fèis days which offers young people the opportunity to learn traditional music, Gaelic song, drama and art.

We also undertake community-based projects which connect young people with their language and island heritage.

Tachartasan / Upcoming Events

No event found!