Comataidh

Committee

Tha buill comataidh Fèis na Linne a’ toirt còmhla diofar thàlantan agus eòlas ann am foghlam, margaideachd, stiùireadh thachartasan, ceòl tradiseanta agus na h-ealain.

Our committee members bring a diverse range of talents and experience in education, marketing, project management, traditional music and the arts.

Gwen Culbertson

Angela NicIllebhràighe

Eilidh NicPhàidein

Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart

Iseabail Strachan

Tha sinn a’ cur fàilte air daoine aig a bheil ùidh ann a bhith ag obair còmhla rinn gu saor-thoileach.

Bidh buannachdan ann do chlann agus do theaghlaichean anns na tachartasan Gàidhlig a tha sinn a’ cur air dòigh. Bheir seo buaidh air iomairtean anns a’ choimhearsnachd anns an àm ri teachd.

Ma tha ùidh agaibh ann a bhith ag obair còmhla rinn, cuiribh brath thugainn fios@feisnalinne.co.uk. Bidh fàilte romhaibh!

We hope to create a community of adult volunteers who are invested in supporting Gaelic experiences for children and their families, leading to potential wider benefits for future initiatives and community development.

If you would like to volunteer with us, please drop us an email at fios@fiosnalinne.co.uk. We would love to hear from you!