Clàraich

Register

Cruthachail Còmhla

Sabhal Mòr Ostaig

Disathairne 10.06.23

Tha sinn air ar dòigh gum bi Dougie Beck agus Iseabail Strachan air ais còmhla rinn airson latha làn spòrs, ceòl, ealain is seinn.

Clas 3 – Clas 7

£10.00 gach pàiste

We are delighted to welcome Dougie Beck and Iseabail Strachan back for a day of drama, song, music and art.

P3 – P7

£10.00 per child