7 Mar, 2023

Cruthachail Còmhla 18.03.23

Thigibh còmhla rinn airson latha làn spòrs, seinn is ceòl le Dougie Beck, Deirdre Graham agus Blythe Primrose. Thèid an ath-chruinneachadh aig Fèis na Linne a chumail ann an Sabhal Mòr Ostaig air Disathairne 18mh den Mhàrt le taghadh de dhràma, fìdheall, seinn agus ealain. Is ann do chloinn ann an clas 3 – clas 7 a bhitheas is cosgaidh e £10.00 gach pàiste. Gheibhear tuilleadh fios agus clàradh an seo.

Join us for a day of music, singing and drama with Dougie Beck, Deirdre Graham and Blythe Primrose. The next Fèis na Linne event will take place on Saturday 18th March at Sabhal Mòr Ostaig with a choice of drama, fiddle, singing and art. We extend a warm welcome to children in P3 – P7 at a cost of £10.00 per child. For further information and to register click here.